Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Tolen Elżbieta Borkowska

Decydując się na korzystanie z usług firmy Tolen za pośrednictwem strony internetowej www.tolen.pl automatycznie akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przywołane warunki, prosimy o nie dokonywanie zamawiania usług online.

§1 Informacje ogólne

1.Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług zamawianych online świadczonych przez Tolen Elżbieta Borkowska z siedzibą ul. Radomska 16, 26-640 Makowiec, NIP: 7962526370, REGON: 380024411.

2.Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.tolen.pl

3.Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

4.Niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych przez Tolen Elżebita Borkowska drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§2 Definicje

1.Usługodawca – Tolen Elżbieta Borkowska

2.Strona internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.tolen.pl, za pomocą którego Klient może zamawiać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, usługi świadczone drogą elektroniczną przez Tolen. 

3.Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która używa Strony internetowej w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Tolen.

4.Usługi – usługi świadczone przez Tolen drogą elektroniczną, wskazane w §3 niniejszego Regulaminu.

5.Umowa – umowa zawierana online pomiędzy Klientem a Tolen.

§3 Usługi

1.Tolen świadczy za pomocą Strony internetowej Usługi polegające na sprzedaży online towarów przez siebie oferowanych, w tym: oczyszczalni ekologicznych, oczyszczalni biologicznych, osadników gnilnych, przepompowni oraz akcesoriów i na życzenie Klienta doręczeniu ich na wskazany adres. Tolen realizuje także zamówienie towarów zgłaszane telefonicznie pod numerem wskazanym na Stronie internetowej. Do Umów zawartych w następstwie takiego zamówienia zapisy Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie. 

2.Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy i cenniki) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej należą do Tolen lub podmiotów współpracujących i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

3.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Strony internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Klienta jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej o zawarte na Stronie internetowej informacje lub narzędzia.

§4 Zawarcie i warunki Umowy

1.Klient może korzystać z Usług dostępnych przez Stronę internetową z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w §5 Regulaminu, oraz pod warunkiem akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

2.Postanowienia niniejszego Regulaminu mają charakter porozumienia pomiędzy Tolen a Klientem oraz określają podstawy prawne i warunki Umowy.

3.Każdy Klient zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy, do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.

4.Stronami Umowy są Klient oraz Tolen.

5.Klient niniejszym potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zawierania prawnie wiążących zobowiązań, akceptując zaś warunki niniejszego Regulaminu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za należyte wykonanie Umowy. Zabrania się Klientowi zawierania Umowy lub dokonywania jakichkolwiek płatności z tytułu Umowy z użyciem fałszywego lub cudzego imienia lub nazwiska/firmy, z wykorzystaniem fałszywej bądź cudzej karty kredytowej lub cudzego konta bankowego, bez zgody właściciela karty kredytowej lub konta bankowego lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem.

6.Klient zapewnia, że zawiera Umowę wyłącznie w sposób zgody z obowiązującym prawem.

7.Warunkami zawarcia Umowy są: prawidłowy przebieg procesu zamówienia towaru, w tym podania kompletnych danych, akceptacja warunków niniejszego Regulaminu i dokonanie opłaty za zamówiony towar. Ceny towarów zawierają podatek VAT. 

8.Proces zamówienia Usługi wymaga podjęcia następujących kroków:

a)wejścia przez Klienta na Stronę internetową;

b)wyboru przez Klienta towaru;

c)zaznaczeniu pod wybranym towarem pola „Dodaj”, co spowoduje przeniesienie oznaczonego towaru do „Koszyka”;

d)po zakończeniu wyboru towarów przejście do „Koszyka”;

e)podania danych kontaktowych Klienta, ewentualnie danych osoby/firmy, której zamówienie ma zostać dostarczone;

f)wyboru sposobu odbioru towaru: osobistego lub dostarczenia przez kuriera; 

g)po wprowadzeniu danych, o których mowa powyżej i zaznaczeniu pola "Wybieram" na dole koszyka, Klient dokonuje wyboru sposobu płatności, potwierdza zamówienie i zostaje przekierowany na stronę odpowiednią do dokonania wybranego sposobu płatności;

h)po prawidłowym dokonaniu płatności za zamówiony towar, na podany przez Klienta adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem dokonania zamówienia. 

W przypadku zamówień telefonicznych Usługodawca poinformuje Klienta o czynnościach koniecznych do podjęcia w celu zawarcia Umowy.  

9.Moment zawarcia Umowy następuje w chwili prawidłowego dokonania przez Klienta opłaty za Usługę, a dowodem zawarcia Umowy jest wydrukowana w formie papierowej wiadomość przesłana na wskazany przez Klienta adres e-mail i dowód dokonania opłaty. Odstępstwem od powyższego może być zamówienie przez klienta towaru z opcją płatności przy odbiorze. 

10.Ostatnim etapem realizacji Usługi jest dostarczenia zamówionego towaru osobie wskazanej przez Klienta, ewentualnie osobisty odbiór towaru.

11.Na podstawie Umowy Tolen jest zobowiązany do wydania lub dostarczenia zamówionego towaru w terminie wskazanym przez Usługodawcę w czasie zamawiania towaru. Przy czym Zbiorniki będą co do zasady dostępne/dostarczane w terminie 14 dni od chwili zawarcia Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej lub zamówiony towar będzie w fazie dostawy od producenta. W przypadku towarów podlegających wycenie indywidualnej, możliwy termin odbioru/dostarczenia towaru zostanie podany Klientowi wraz z wyceną. Termin dostawy 14 dni może wydłużyć się z powodu przedłużenia produkcji zbiornika, firma Tolen zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu o kolejne dni. 

12.Obsługa zamówień przez Tolen następuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00. 

§5 Warunki techniczne korzystania z Usług

1.Prawidłowe korzystanie ze Strony internetowej oraz korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych: 

a)używania przeglądarki: Internet Explorer 7, Firefox 7, Chrome 8, Opera 10, Safari 5;

b)włączenia plików cookies (ciasteczek) w przeglądarce i Javascipt.

2. Tolen nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne Strony internetowej.

§6 Odpowiedzialność

1.Niedozwolonym jest korzystanie ze Strony internetowej (w tym z Usług świadczonych drogą elektroniczną) w celu naruszającym obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.

2.Zakazane jest przesyłanie przez Klienta do Tolen informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

3. Tolen ma prawo do wstrzymania dostępu do Usług lub rozwiązania Umowy w przypadku Klienta, który:a)wykorzystuje Usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich; b)narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.

4.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Tolen nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz za konsekwencje decyzji podjętych na podstawie treści zamieszczonych na Stronie internetowej.

6.W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania ze Strony internetowej lub Usług Tolen zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, nie wykluczając wystąpienia na drogę sądową, bez powiadomienia o tym fakcie Klienta.

7.Prezentowane na Stronie internetowej materiały, informacje lub ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

8.Wybrane towary mogą być w określonym czasie objęte promocją, której warunki mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. Promocje, rabaty, itp., co do zasady nie łączą się. 

10. Zbiorniki dostarczane Klientowi mogą w niewielkim stopniu różnić się od zamówionych prezentowanych na Stronie internetowej. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Klientowi zostanie zaproponowany towar zbliżony do zamówionego, ewentualnie w przypadku braku porozumienia z Klientem zostanie mu niezwłocznie zwrócona cena uiszczona za Usługę.   

11.W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres z przyczyn niezależnych od Tolen, jak np. z powodu wskazania błędnego adresu, czy niezastania odbiorcy pod wskazanym przez Klienta adresem, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane takimi okolicznościami nieterminowe wykonanie Usługi, oraz podwojenie kosztów dostawy doliczone na kolejnej fakturze. 

12.W przypadku braku możliwości zrealizowania Usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. w wyniku wskazania błędnych danych, i poniesienia przez Usługodawcę kosztów związanych z realizacją Usługi, Usługa zostanie uznana za zrealizowaną. Ponowna próba realizacji zamówienia będzie uznawana za nowe zamówienie. 

§7 Ochrona danych osobowych

1.W przypadku korzystania przez Klienta z zamówienia Usług online Klient proszony będzie o podanie określonych danych osobowych w celu prawidłowego zawarcia i wykonania Umowy. Podanie wybranych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia danej Usługi.

2.Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Tolen Elżbieta Borkowska. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających odpowiednie wymagania polskiego prawa.

3.Dane osobowe Klienta przetwarzane są na potrzeby związane ze świadczeniem wybranych Usług i w zakresie dozwolonym prawem, i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Tolen  jedynie w związku ze świadczeniem tych Usług.

4.Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.

5.Jeżeli Klient chce być na bieżąco informowany o ofercie Usługodawcy w zakresie sprzedaży towarów, w tym chce otrzymywać informacje o akcjach promocyjnych, zniżkach i innych ciekawych wydarzeniach związanych z działalnością Tolen, prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji zgody na Stronie internetowej. Klient może w dowolnym czasie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji handlowych/newslettera.

§8 Reklamacje - Odstąpienie od umowy

1.Wszelkie reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@oczyszczalnie24.eu lub pocztą na adres: Tolen Elżbieta Borkowska, Radomska 16, 26-640 Makowiec w terminie 7 dni od daty ujawnienia się przyczyn reklamacji.

2.Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje złożone w języku polskim.

3.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje w zakresie następujących danych Klienta składającego reklamację:a)imię i nazwisko/firma; b)adres poczty elektronicznej bądź adres zamieszkania i adres do korespondencji; c)przedmiot reklamacji; d)dokładny opis reklamowanej Usługi; e)przyczynę reklamacji.

4.Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu i/lub przepisów obowiązującego prawa, jak również reklamacje zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wymagane zgodnie z ust. 3 powyżej, a także reklamacje zawierające niecenzuralne lub obelżywe słownictwo, nie będę uwzględniane.

5 Reklamacje rozpatrywane będą przez Tolen w terminie 21 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.

6.O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną lub pocztą zwykłą.

7.Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu Usługodawcy pod adresem: Tolen Elżbieta Borkowska, Radomska 16, 26-640 Makowiec. Do zachowania terminu wystarczy prawidłowe wysłanie oświadczenia w tym terminie. 

8.W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez konsumenta, Umowę uważa się za niezawartą, a Strony zwracają sobie nawzajem, to co świadczyły, w niezmienionej formie, w terminie do 14 dni.

9.Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie dotyczy zamówienia towarów na specjalne życzenie, a więc Usług, których właściwości zostały przez konsumenta określone lub które są ściśle związane z jego osobą (stosownie do treści art. 10 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.)).

§9 Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Stronie internetowej i zastępuje wszelkie wcześniej obowiązujące postanowienia w tym zakresie.

2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Regulamin w nowej treści wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie internetowej, nie dotyczy to jednak zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmiany.